Erazmus + 2019

Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм +. Проектът е младежки обмен с участието на младежи от България и Гърция. Ще се проведе в град София в периода 09.05.2019 – 18.09.2019 година.
Основни цели на проекта:
Създаване на условия за успешна професионална реализация и личностно развитие на младежи от България и Гърция, чрез изграждане на лидерски качества, усвояване на знания и умения за младежкото предприемачество и чрез повишаване на гражданското им самосъзнание и активност.

Специфични цели:
1. Насърчаване на предприемаческото и креативното мислене и генериране на иновативни решения в полза на личностното развитие и местната младежка общност
2. Изграждане на капацитет у младежите за активно гражданско участие, чрез повишаване на знанията им за гражданството на ЕС и човешките права, произтичащи от него.

3. Повишаване на разпознаваемостта на европейските програми и възможности, които подкрепят младите хора в борбата с безработицата на Европейско ниво
4. Популяризиране на неформалното образование, като инструмент за пълноценно включване на младежите в съвременния пазар на труда

5. Обмяна на опит между младежи от различни европейски страни, имащи сходни проблеми в професионалната си реализация
6. Изграждане на мрежи за обмяна идеи и образователни възможности между младежи и професионални общности
7. Създаване на трайни партньорства и надграждане на административен и организационен капацитет.​