ERASMUS+ SPORT 2018

През 2018 г. Badminton Club Victory реализира проекта „Обединяване на растежа“ по програма „Еразъм +“. Наши партньори са Спортен клуб Превентис (Румъния) и Бадминтон клуб OAGO (Гърция).
В рамките на проекта ще бъде реализирана мобилността в трите държави, ще бъдат споделени добри практики в областта на спортните спортове и формите на тяхното прилагане, ще бъде разработена методика, която ще бъде популяризирана и разпространена на всички нива с цел да достигне до повече организации и заинтересовани страни.
Кои сме ние? Сдружение „Победа“ е създадено през 2013 г. с цел промотиране на здравословен и активен начин на живот в обществото. Ние си поставяме целите да работим за развитието и популяризирането на физическата култура и спорта на национално и международно ниво. Екипът на Асоциацията си сътрудничи с местни, национални и международни спортни, екологични и граждански организации. Асоциацията участва активно в разработването и изпълнението на програми и инициативи в областта на младежта.
Нашият партньор от Румъния: Спортен клуб Превентис е спортен клуб, посветен на деца и възрастни, които искат да прекарват свободното си време по здравословен начин. С оглед на това им предлагаме възможност да играят бадминтон, баскетбол, тенис, гмуркане, гмуркане, колоездене и други спортове. Нашата организация е тясно свързана с Медицинската клиника Preventis, чиито много пациенти са открили, че практикуването на спорт е не само средство за рехабилитация, но и превенция. Този тип образование е включен и в учебната програма на ученика, което води до членове на клуба на възраст от 7 до 55 години.
И от Гърция: Бадминтон клуб „OAGO”, основните цели на клуба са развитието на младежки дейности, младежка работа и особено на младите хора; организиране на курсове, семинари, форуми и други дейности, насочени към популяризиране на спортните ценности от европейско измерение; да съдейства за формулирането и изпълнението на проекти, които допринасят за устойчиво развитие, растеж и овластяване на хората чрез спорт; да допринесе за развитието, интеграцията и заетостта на младите хора в обществото, да им помогне да придобият умения за живот над и извън спорта и да насърчи подкрепата и развитието на икономически инициативи (икономическа активност) на младите хора.
 Целите на проекта „Обединяване за отглеждане“ са:
• Засилване на международното сътрудничество между местните организации, работещи в областта на спорта и младежта, и създаване на ядро ​​на транснационална мрежа, насърчаваща същите идеи;
• Подобряване на споделянето на добри практики и трансфер на ноу-хау не само между участващите организации, но и на национално ниво във всяка страна;
• Увеличаване на знанията и информираността относно спорта и физическата активност като инструмент за придобиване на умения, насърчаващи благосъстоянието и работоспособността на младите хора;
• Насърчаване на междусекторната синергия с неформални политики и политики за учене през целия живот за насърчаване на спорта и физическата активност като инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани с младежта.
 
Съфинансирана от програма Еразъм + на Европейския съюз​