ММС


Министерство на младежта и спорта провежда единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.
Новата спортна политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:
осигуряване на възможности за практикуване на двигателна активност и социален туризъм;


развитие на ученическия спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията;


реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в съответствие с международните стандарти на Европейския съюз; оборудване на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция и изграждане на нови спортни обекти.

С Решение на Народното събрание от 29 май 2013г.  Министерството на физическото възпитание и спорта е преобразувано в Министерство на младежта и спорта. В съответствие с Постановление № 142 на МС от 8.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта дейността и архивът на дирекция "Младеж" от преобразуваното Министерство на образованието и науката преминават към преобразуваното Министерството на младежта и спорта.
Министърът на младежта и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм.