Формуляр за кандидатстване

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАДСТВАНЕ
Сдружение „БК „ Виктори “ спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм +. Проектът е младежки обмен с участието на младежи от България и Гърция. Ще се проведе в град София в периода 09.05.2019 –18.05.2019 година.
Основни цели на проекта:
Създаване на условия за успешна професионална реализация и личностно развитие на младежи от България и Гърция, чрез изграждане на лидерски качества, усвояване на знания и умения за младежкото предприемачество и чрез повишаване на гражданското им самосъзнание и активност.
Ако имате интерес към темите на проекта, моля опишете в свободен текст:
Вашата мотивация да участвате в проекта?
Имате ли интерес към развитие на предприемачески умения?
Как възприемате развитието на младежката среда в България?
Имате ли интерес към общуване в междукултурна среда с младежи от България/Гърция?
Участвали ли сте в предишен проект по програма Еразъм+ 
ИМЕ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ДАТА НА РАЖДАНЕ:……………………………………………………………………………………………………………………….
АДРЕС:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ИМЕЙЛ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Дата:………………………………………
Изпратете попълнено и сканирано заявление на имейл: ivazheliazkova@gmail.com