Трета новина


Трета новина
Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“, номер 2019-1-BG01-KA105-061894, финансиран от програма Еразъм +. Проектът се реализира в рамките на 10 дни в периода 09.05.2019 – 18.05.2019. В обмена взеха участие 30 млади от България и Гърция, както и 4 лидери.
В рамките на проекта успяхме да постигнем следните резултати:


• насърчаване и формиране на предприемаческа култура у младите хора;
• развитие на инициативността и повишаване на мотивацията на участниците за самостоятелна работа и индивидуална реализация;
• подкрепа и насърчаване на предприемаческо мислене и гъвкавост при стартирането и управлението на бизнес в специфични ситуации;
• осигуряване на знания и добри практики при работа с европейски проекти и оперативните програми;
• повишаване на информираността за алтернативни, иновативни и различни бизнес, предприемачески и социални идеи;


• осигуряване на условия и база за създаването на активен диалог между младежи и представители на местната власт, организации и компании с богат опит в сферата и изграждане на своеобразен мост между поколенията;
• подобряване на степента на ориентираност, информираност и мотивираност за самостоятелен бизнес или за предприемчивост в съществуващи организации;
• положително влияние за придобиването и развитието и надграждането на меки умения като презентиране, участие в дискусии , аргументиране, работа в екип и управление на време необходими им за пазара на труда.