Проект 2019

Проект "Живей активно, кажи "Не!" на зависимостите" на сдружение "Виктори бадминтон клуб" - София с входящ номер 41-00-31/06.03.2019, НПИМД номер Н3-003/2019, договор 25-00-48/07.06.2019 година към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година.
Виктори бадминтон клуб е социално ангажирано към проблемите на младежта и реализира проект в подкрепа на здравословния начин на живот, изграждане на социално-отговорно поведение и противодействие на негативните тенденции свързани с хазартни и други зависимости.
 
 
Основната цел: Чрез спортни дейности и инструменти и активности основани на методите на неформалното образование да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на зависимости и развитие на социално отговорно поведение.
 
Подцели с определени специфики, за да се осигури висококачествени резултати за участниците са:
               •             Да повиши осведомеността сред младите хора относно видовете зависимост и рисковото поведени и да им помогне да изградят умения за разпознаване и справяне им с тях.
               •             Да изгради умения и информираност, придобити чрез спортни активности и методи на неформалното образование, които ще имат социално и икономическо въздействие в резултат на което ще бъде приложена и в други области като приобщаване на пазара на труда. Не на последно място силен ефект ще се окаже и върху социалното поведение, изграждането на което да се стреми към една устойчива толерантна среда и причина за агресия да не успее на намери своята основа.
               •             Да популяризира и увеличи дейностите на открито, където ще разгърне потенциала за стимулиране на здравословен начин на живот и превенция на рисково поведение.
               •             Да гарантира устойчиви и трайни умения за справяне на рискови ситуации при наложен натиск от обкръжаващата среда.
               •             Чрез заплануваните групови игри и физически движения ще стимулираме чувство за инициатива на участниците, която в последствие ще насърчи поведение на социална отговорност. Това ще създаде възможност за предаване на положителната емоция към други връстници, които също да станат съпричастни към тази тема.